cusul

Ceza Metod

April 7, 2019

Ceza Genel Kurul Karar 2017/9 – Karar Olmaksızın Yapılan Arama

September 11, 2019

Ceza Muhakemesi Hukuku – Bakanlık Ders Notu

CEZA MUHAKEMESİNİN SORUŞTURMA EVRESİNDEKİ SÜJELER İÇİN CMK CEP KİTABI -Çulha/Demirci/Nuhoğlu/Yenisey/

Mevzuat Bileşenleri
Yazar :Av. Lütfü Başöz , Av. Ramazan Çakmakcı
1 adet Uluslararası Sözleşme, 39 adet Kanunun tam metni, 1 adet tüzük,
10 adet yönetmelik :
Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi
Türkiye Cumhuriyeti Anayasası
5237 Türk Ceza Kanunu
5252 Türk Ceza Kanununun Yürürlük ve Uygulama Şekli Hakkında Kanun
5271 Ceza Muhakemesi Kanunu
5320 Ceza Muhakemesi Kanununun Yürürlük ve Uygulama Şekli Hakkında Kanun
1412 Ceza Muhakemeleri Usulü Kanunu (Mülga)
5275 Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun
647 Cezaların İnfazı Hakkında Kanunun Yürürlükten Kaldırılmış Hükümler
5235 Adlî Yargı İlk Derece Mahkemeleri İle Bölge Adliye Mahkemelerinin Kuruluş, Görev ve Yetkileri Hakkında Kanun
5352 Adli Sicil Kanunu
1481 Asayişe Müessir Bazı Fiillerin Önlenmesi Hakkında Kanun
6136 Ateşli Silahlar ve Bıçaklar İle Diğer Aletler Hakkında Kanun
4982 Bilgi Edinme Hakkı Kanunu
5395 Çocuk Koruma Kanunu
1117 Küçükleri Muzır Neşriyattan Koruma Kanunu
5402 Denetimli Serbestlik Hizmetleri Kanunu
4675 İnfaz Hâkimliği Kanunu
5651 İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun
2803 Jandarma Teşkilat, Görev ve Yetkileri Kanunu
5326 Kabahatler Kanunu
5607 Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu
5941 Çek Kanunu
1774 Kimlik Bildirme Kanunu
3628 Mal Bildiriminde Bulunulması, Rüşvet ve Yolsuzluklarla Mücadele Kanunu
4483 Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun
3201 Emniyet Teşkilatı Kanunu
2559 Polis Vazife ve Salahiyet Kanunu
5188 Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun
5729 Ses ve Gaz Fişeği Atabilen Silahlar Hakkında Kanun
5726 Tanık Koruma Kanunu
3713 Terörle Mücadele Kanunu
2911 Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu
6284 Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun
2313 Uyuşturucu Maddelerin Murakabesi Hakkında Kanun
6222 Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanun
3071 Dilekçe Hakkının Kullanılmasına Dair Kanun
5237 Türk Bayrağı Kanunu
3091 Taşınmaz Mal Zilyedliğine Yapılan Tecavüzlerin Önlenmesi Hakkında Kanun
7201 Tebligat Kanunu
6381 Orman Kanunu
_
_

Ceza İşleri Genel Müdürlüğü YÖNETMELİKLER sayfasından ulaşılabilen yönetmelikler:

Ceza İşleri Genel Müdürlüğü GENELGELER sayfasından ulaşılabilen genelgeler:

Ceza İşleri Genel Müdürlüğü, Mağdur Hakları Daire Başkanlığı KANUNLAR sayfasından ulaşılabilen kanunların sadece ilgili bölümleri :

Ceza İşleri Genel Müdürlüğü, Mağdur Hakları Daire Başkanlığı YÖNETMELİK sayfasından ulaşılabilen yönetmeliklerin sadece ilgili bölümleri :

Polis Mevzuatı

TÜRKİYE CUMHURİYETİ ANAYASASI
TÜRK CEZA KANUNU
KABAHATLER KANUNU
CEZA MUHAKEMESİ KANUNU
EMNİYET TEŞKİLATI DİSİPLİN TÜZÜĞÜ
TERÖRLE MÜCADELE KANUNU
ASAYİŞE MÜESSİR BAZI FİİLLERİN ÖNLENMESİ HAKKINDA KANUN
TOPLANTI VE GÖSTERİ YÜRÜYÜŞLERİ KANUNU
ATEŞLİ SİLAHLAR VE BIÇAKLAR İLE DİĞER ALETLER HAKKINDA KANUN
EMNİYET TEŞKİLATI KANUNU
POLİS VAZİFE VE SALÂHİYET KANUNU
SPORDA ŞİDDET VE DÜZENSİZLİĞİN ÖNLENMESİNE DAİR KANUN
KİMLİK BELİRLEME KANUNU
ÇOCUK KORUMA KANUNU
AİLENİN KORUNMASI VE KADINA KARŞI ŞİDDETİN ÖNLENMESİNE DAİR KANUN
YAKALAMA, GÖZALTINA ALMA VE İFADE ALMA YÖNETMELİĞİ
MEMURLAR VE DİĞER KAMU GÖREVLERİNİN YARGILANMASI
HAKKINDA KANUN
ADLÎ VE ÖNLEME ARAMALARI YÖNETMELİĞİ
ADLÎ KOLLUK YÖNETMELİĞİ
ÇOCUK KORUMA KANUNUNUN UYGULANMASINA İLİŞKİN USÛL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK
RESMÎ YAZIŞMALARDA UYGULANACAK USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK
EMNİYET HİZMETLERİ SINIFI MENSUPLARI ATAMA VE YER DEĞİŞTİRME YÖNETMELİĞİ
POLİS MERKEZİ AMİRLİĞİ KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ
KOLLUK ETİK İLKELERİ
POLİS AKADEMİSİ YÖNETİM BİRİMLERİ KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ
POLİS AKADEMİSİ BAŞKANLIĞI POLİS AMİRLERİ EĞİTİM MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ
EMNİYET TEŞKİLATI SAĞLIK ŞARTLARI YÖNETMELİĞİ

11 Oct 19
En Yakın ACM – BAM – BİM – Çocuk Mahkemeleri – Çocuk Ağır Ceza Mahkemeleri

19 Oct 19
CMK Değişikliği – 17/10/19 – 7188 nolu kanun

Yargı Reformu Stratejisi – 30 May 19 – PDF

Ceza Muhakemesinde Seri ve Basit Yargılama Usulleri – Ersan ŞEN – 3 Ekim 19

6 Nov 19

Belirti_ve_İspat_Değeri_B.ERMAN

Gäfgen-Almanya Büyük Daire Kararı – 1 Haziran 2010

cgk_2005k150

Total Page Visits: 4 - Today Page Visits: 1