CPL_LEG

Criminal Procedure Law Legislation

Legislation Components – Mevzuat Bileşenleri

5237 Türk Ceza Kanunu
5252 Türk Ceza Kanununun Yürürlük ve Uygulama Şekli Hakkında Kanun
5271 Ceza Muhakemesi Kanunu
5320 Ceza Muhakemesi Kanununun Yürürlük ve Uygulama Şekli Hakkında Kanun
1412 Ceza Muhakemeleri Usulü Kanunu (Mülga)
5275 Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun
647 Cezaların İnfazı Hakkında Kanunun Yürürlükten Kaldırılmış Hükümler
5235 Adlî Yargı İlk Derece Mahkemeleri İle Bölge Adliye Mahkemelerinin Kuruluş, Görev ve Yetkileri Hakkında Kanun
5352 Adli Sicil Kanunu
1481 Asayişe Müessir Bazı Fiillerin Önlenmesi Hakkında Kanun
6136 Ateşli Silahlar ve Bıçaklar İle Diğer Aletler Hakkında Kanun
4982 Bilgi Edinme Hakkı Kanunu
5395 Çocuk Koruma Kanunu
1117 Küçükleri Muzır Neşriyattan Koruma Kanunu
5402 Denetimli Serbestlik Hizmetleri Kanunu
4675 İnfaz Hâkimliği Kanunu
5651 İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun
2803 Jandarma Teşkilat, Görev ve Yetkileri Kanunu
5326 Kabahatler Kanunu
5607 Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu
5941 Çek Kanunu
1774 Kimlik Bildirme Kanunu
3628 Mal Bildiriminde Bulunulması, Rüşvet ve Yolsuzluklarla Mücadele Kanunu
4483 Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun
3201 Emniyet Teşkilatı Kanunu
2559 Polis Vazife ve Salahiyet Kanunu
5188 Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun
5729 Ses ve Gaz Fişeği Atabilen Silahlar Hakkında Kanun
5726 Tanık Koruma Kanunu
3713 Terörle Mücadele Kanunu
2911 Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu
6284 Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun
2313 Uyuşturucu Maddelerin Murakabesi Hakkında Kanun
6222 Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanun
3071 Dilekçe Hakkının Kullanılmasına Dair Kanun
5237 Türk Bayrağı Kanunu
3091 Taşınmaz Mal Zilyedliğine Yapılan Tecavüzlerin Önlenmesi Hakkında Kanun
7201 Tebligat Kanunu
6381 Orman Kanunu
_
_
Hükümlülerin Açık Ceza İnfaz Kurumlarına Ayrılmaları Hakkında Yönetmelik
Hükümlü ve Tutukluların Emanete Alınan Kişisel Paralarının Kullanımına Dair Yönetmelik
Gözlem ve Sınıflandırma Merkezleri Yönetmeliği
Denetimli Serbestlik ve Yardım Merkezleri ile Koruma Kurulları Yönetmeliği
Ceza Muhakemesi Kanunu Gereğince Müdafi Ve Vekillerin Görevlendirilmeleri İle Yapılacak Ödemelerin Usul Ve Esaslarına İlişkin Yönetmelik
Ceza Muhakemesi Kanunu Gereğince 19/12/2006 Tarihinden Önce Görevlendirilen Müdafi ve Vekillerin Almayı Hak Ettikleri Ücretler ile Görevin İfasından Doğan Zorunlu Giderlerin Ödenmesine İlişkin Yönetmelik
Ceza Muhakemesi Kanununa Göre Tercüman Listelerinin Düzenlenmesi Hakkında Yönetmelik
Hükümlü ve Tutuklulara Yakınlarının Ölümü Veya Hastalığı Nedeniyle Verilebilecek Mazeret İzinlerine Dair Yönetmelik
_
Ceza İşleri Genel Müdürlüğü YÖNETMELİKLER sayfasından ulaşılabilen yönetmelikler:
_

Ceza İşleri Genel Müdürlüğü GENELGELER sayfasından ulaşılabilen genelgeler:

_

Ceza İşleri Genel Müdürlüğü, Mağdur Hakları Daire Başkanlığı KANUNLAR sayfasından ulaşılabilen kanunların sadece ilgili bölümleri :

_
Ceza İşleri Genel Müdürlüğü, Mağdur Hakları Daire Başkanlığı YÖNETMELİK sayfasından ulaşılabilen yönetmeliklerin sadece ilgili bölümleri :

POLİS MEVZUATI (PDF BOOK)

Sivilgözetim.org.tr sitesi Kolluk Mevzuat Bağlantıları
ADLİ KOLLUK YÖNETMELİĞİ
ADLİ SİCİL KANUNU
ADLİ SİCİL YÖNETMELİĞİ
ADLİ VE ÖNLEME ARAMALARI YÖNETMELİĞİ
ADLİ YARGI İLK DERECE MAHKEMELERİ İLE BÖLGE ADLİYE MAHKEMELERİNİN KURULUŞ, GÖREV VE YETKİLERİ HAKKINDA KANUN
AİLENİN KORUNMASI VE KADINA KARŞI ŞİDDETİN ÖNLENMESİNE DAİR KANUNA İLİŞKİN UYGULAMA YÖNETMELİĞİ
AİLENİN KORUNMASI VE KADINA KARŞI ŞİDDETİN ÖNLENMESİNE DAİR KANUN
AKLAMA SUÇU İNCELEMESİ HAKKINDA YÖNETMELİK
ANAYASA MAHKEMESİ İÇTÜZÜĞÜ
ANAYASA MAHKEMESİNİN KURULUŞU VE YARGILAMA USULLERİ HAKKINDA KANUN
ASAYİŞE MÜESSİR BAZI FİİLLERİN ÖNLENMESİ HAKKINDA KANUN
ATATÜRK ALEYHİNE İŞLENEN SUÇLAR HAKKINDA KANUN
ATEŞLİ SİLAHLAR VE BIÇAKLAR İLE DİĞER ALETLER HAKKINDA KANUN
AVDA VE SPORDA KULLANILAN TÜFEKLER, NİŞAN TABANCALARI VE AV BIÇAKLARININ YAPIMI, ALIMI, SATIMI VE BULUNDURULMASINA DAİR KANUN
AVRUPA İNSAN HAKLARI SÖZLEŞMESİ
AVUKATLIK KANUNU
BANKACILIK KANUNUBANKACILIK KANUNU
BASIN KANUNU
BAZI KİSVELERİN GİYİLEMİYECEĞİNE DAİR KANUN
BELEDİYE KANUNU
BELEDİYE ZABITA YÖNETMELİĞİ
BİLGİ EDİNME HAKKI KANUNU
CEZA İNFAZ KURUMLARINDA BULUNDURULABİLECEK EŞYA VE MADDELER HAKKINDA YÖNETMELİK
CEZA MUHAKEMELERİ USULÜ KANUNUNUN TEMYİZE İLİŞKİN HÜKÜMLERİ
CEZA MUHAKEMESİ KANUNU
CEZA MUHAKEMESİ KANUNUNA GÖRE UZLAŞTIRMANIN UYGULANMASINA İLİŞKİN YÖNETMELİK
CEZA MUHAKEMESİ KANUNUNDA ÖNGÖRÜLEN TELEKOMÜNİKASYON YOLUYLA YAPILAN İLETİŞİMİN DENETLENMESİ, GİZLİ SORUŞTURMACI VE TEKNİK ARAÇLARLA İZLEME TEDBİRLERİNİN UYGULANMASINA İLİŞKİN YÖNETMELİK
CEZA MUHAKEMESİ KANUNUNUN YÜRÜRLÜK VE UYGULAMA ŞEKLİ HAKKINDA KANUN
CEZA MUHAKEMESİNDE BEDEN MUAYENESİ, GENETİK İNCELEMELER VE FİZİK KİMLİĞİN TESPİTİ HAKKINDA YÖNETMELİK
CEZA MUHAKEMESİNDE SES VE GÖRÜNTÜ BİLİŞİM SİSTEMİNİN KULLANILMASI HAKKINDA YÖNETMELİK
CEZA VE GÜVENLİK TEDBİRLERİNİN İNFAZI HAKKINDA KANUN
CUMHURİYET BAŞSAVCILIKLARI İLE ADLİ YARGI İLK DERECE CEZA MAHKEMELERİ YAZI İŞLERİ HİZMETLERİNİN YÜRÜTÜLMESİNE DAİR YÖNETMELİK
CUMHURİYET BAŞSAVCILIKLARI VE MAHKEMELERCE ALINACAK TANIK KORUMA TEDBİRLERİNE İLİŞKİN ESAS VE USULLER HAKKINDA YÖNETMELİK
ÇARŞI VE MAHALLE BEKÇİLERİ KANUNU
ÇAVUŞ VE UZMAN ÇAVUŞ KANUNU
ÇOCUK KORUMA KANUNU
ÇOCUK KORUMA KANUNUNA GÖRE VERİLEN KORUYUCU VE DESTEKLEYİCİ TEDBİR KARARLARININ UYGULANMASI HAKKINDA YÖNETMELİK
ÇOCUK KORUMA KANUNUNUN UYGULANMASINA İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK
DENETİMLİ SERBESTLİK HİZMETLERİ KANUNU
DENETİMLİ SERBESTLİK HİZMETLERİ YÖNETMELİĞİ
DENİZLERDE VE YURT YÜZEYİNDE GÖRÜLEN PATLAYICI MADDE VE ŞÜPHELİ CİSİMLERE UYGULANACAK ESASLARA İLİŞKİN KANUN
DERNEKLER KANUNU
DEVLET İSTİHBARAT HİZMETLERİ VE MİLLİ İSTİHBARAT TEŞKİLATI KANUNU
DİLEKÇE HAKKININ KULLANILMASINA DAİR KANUN
DİSİPLİN MAHKEMELERİ KURULUŞU, YARGILAMA USULÜ VE DİSİPLİN SUÇ VE CEZALARI HAKKINDA KANUN
ELEKTRONİK HABERLEŞME KANUNU
EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ÇOCUK ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ/BÜRO AMİRLİĞİ KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ
EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MERKEZ VE BÖLGE KRİMİNAL POLİS LABORATUARLARI TEKNİK HİZMET YÖNETMELİĞİ
EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ RÜTBE TERFİ SINAV SORULARININ HAZIRLANMASI VE MESLEK İÇİ YÖNETİCİLİK EĞİTİMİNE DAİR YÖNERGE
EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TEFTİŞ KURULU BAŞKANLIĞI İDARİ İŞLER ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNERGESİ
EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TEFTİŞ KURULU TÜZÜĞÜ
EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TEFTİŞ KURULU YÖNETMELİĞİ
EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TOPLUM DESTEKLİ POLİSLİK YÖNETMELİĞİ
EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜNE AİT ARAÇ, GEREÇ, MAL VE MALZEMENİN SATIŞ, HİBE, HEK VE HURDA DURUM VE İŞLEMLERİ İLE HİZMET SATIŞINA DAİR KANUN
EMNİYET HİZMETLERİ SINIFI MENSUPLARI KIYAFET YÖNETMELİĞİ
EMNİYET HİZMETLERİ SINIFI PERSONELİ RÜTBE TERFİLERİ VE DEĞERLENDİRME KURULLARININ ÇALIŞMALARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK
EMNİYET HİZMETLERİ SINIFI PERSONELİNE GÖREVLERİNDE KULLANILMAK ÜZERE BEDELİ MUKABİLİ ZATİ DEMİRBAŞ TABANCA SATIŞINA DAİR YÖNETMELİK
EMNİYET ÖRGÜTÜ DİSİPLİN TÜZÜĞÜ
EMNİYET TEŞKİLATI DİSİPLİN KURULLARININ ÇALIŞMA ESAS VE YÖNTEMLERİNE İLİŞKİN YÖNETMELİK
EMNİYET TEŞKİLATI KANUNU
FİKİR VE SANAT ESERLERİ KANUNU
GENEL KADINLAR VE GENELEVLERİN TABİ OLACAKLARI HÜKÜMLER VE FUHUŞ YÜZÜNDEN BULAŞAN ZÜHREVİ HASTALIKLARLA MÜCADELE TÜZÜĞÜ
GÖÇ İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TAŞRA TEŞKİLATI KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ
GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞININ TEŞKİLAT VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME
GÜVENLİK SORUŞTURMASI VE ARŞİV ARAŞTIRMASI YÖNETMELİĞİ
HAFTA TATİLİ HAKKINDA KANUN
HAKKINDA DAVA AÇILAN POLİS İÇİN AVUKAT TUTMA VE ÜCRET ÖDEME USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK
HARP ARAÇ VE GEREÇLERİ İLE SİLÂH, MÜHİMMAT VE PATLAYICI MADDE ÜRETEN SANAYİ KURULUŞLARININ DENETİMİ HAKKINDA KANUN
HUKUK MUHAKEMELERİ KANUNU
HÜKÜMLÜ VE TUTUKLULARIN ÖDÜLLENDİRİLMESİ HAKKINDA YÖNETMELİK
HÜKÜMLÜ VE TUTUKLULARIN ZİYARET EDİLMELERİ HAKKINDA YÖNETMELİK
İCRA VE İFLAS KANUNU
İÇİŞLERİ BAKANLIĞI TEŞKİLAT VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN
İDARİ YARGILAMA USULÜ KANUNU
İMAR KANUNU
İNTERNET ORTAMINDA YAPILAN YAYINLARIN DÜZENLENMESİ VE BU YAYINLAR YOLUYLA İŞLENEN SUÇLARLA MÜCADELE EDİLMESİ HAKKINDA KANUN
İSKAN KANUNU
İSPİRTO VE İSPİRTOLU İÇKİLER İNHİSARI KANUNU
İŞ KANUNU
İŞKENCENİN VE GAYRİ İNSANİ YA DA KÜÇÜLTÜCÜ CEZA VEYA MUAMELELERİN ÖNLENMESİNE DAİR AVRUPA SÖZLEŞMESİ
İŞKENCEYE VE DİĞER ZALİMANE, İNSANLIK DIŞI VEYA ONUR KIRICI MUAMELE VEYA CEZAYA KARŞI SÖZLEŞME (BM)
(BM)
İŞYERİ AÇMA VE ÇALIŞMA RUHSATLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK
JANDARMA KRİMİNÂL DAİRE BAŞKANLIĞI VE JANDARMA BÖLGE KRİMİNÂL LABORATUVAR AMİRLİKLERİ KURULUŞ, GÖREV VE YETKİLERİ YÖNETMELİĞİ
JANDARMA TEŞKİLAT, GÖREV VE YETKİLERİ KANUNUJANDARMA TEŞKİLAT, GÖREV VE YETKİLERİ KANUNU
JANDARMA TEŞKİLATI GÖREV VE YETKİLERİ YÖNETMELİĞİ
KABAHATLER KANUNU
KAÇAKÇILIK İSTİHBARAT KOORDİNASYON KURULUNUN TOPLANMA, ÇALIŞMA ESAS VE USULLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK
KAÇAKÇILIKLA MÜCADELE KANUNU
KAMU DENETÇİLİĞİ KURUMU KANUNU
KAMU DENETÇİLİĞİ KURUMU KANUNUNUN UYGULANMASINA İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK
KAMU DENETÇİLİĞİ UZMANLIĞI YÖNETMELİĞİ
KAMU DÜZENİ VE GÜVENLİĞİ MÜSTEŞARLIĞI DİSİPLİN AMİRLERİ YÖNETMELİĞİ
KAMU DÜZENİ VE GÜVENLİĞİ MÜSTEŞARLIĞININ TEŞKİLAT VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN
KAMU DÜZENİ VE GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI YÖNETMELİĞİ
KAMU GÖREVLİLERİ ETİK KURULU KURULMASI VE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN
KARA AVCILIĞI KANUNU
KARA SINIRLARININ KORUNMASI VE GÜVENLİĞİ HAKKINDA KANUN
KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜNÜN TEŞKİLAT VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN
KARAYOLLARI TRAFİK KANUNU
KARAYOLLARI TRAFİK YÖNETMELİĞİ
KAT MÜLKİYETİ KANUNU
KIYI KANUNU
KİMLİK BİLDİRME KANUNU
KİMLİK BİLDİRME KANUNUNUN UYGULANMASI İLE İLGİLİ YÖNETMELİK
KONTROLLÜ TESLİMAT UYGULAMASI ESAS VE USULLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK
KÖY KANUNU
KÖY KORUCULARI YÖNETMELİĞİ
KÜÇÜKLERİ MUZIR NEŞRİYATTAN KORUMA KANUNU
KÜLTÜR VE TABİAT VARLIKLARINI KORUMA KANUNU
MAL BİLDİRİMİNDE BULUNULMASI HAKKINDA YÖNETMELİK
MAL BİLDİRİMİNDE BULUNULMASI, RÜŞVET VE YOLSUZLUKLA MÜCADELE KANUNU
MALÜLLER İLE ŞEHİT DUL VE YETİMLERİNE TÜTÜN VE ALKOL ÜRÜNLERİNİN SATIŞ BEDELLERİNDEN PAY VERİLMESİ HAKKINDA KANUN
MARKALARIN KORUNMASI HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME
MATBAALAR KANUNU
MEMLEKET İÇİ DÜŞMANA KARŞI SİLAHLI MÜDAFAA MÜKELLEFİYETİ HAKKINDA KANUN
MEMURLAR İLE DİĞER KAMU GÖREVLİLERİNİN BAZI DİSİPLİN CEZALARININ AFFI HAKKINDA KANUN
MEMURLAR VE DİĞER KAMU GÖREVLİLERİNİN YARGILANMASI HAKKINDA KANUN
MİLLİ GÜVENLİK KURULU VE MİLLİ GÜVENLİK KURULU GENEL SEKRETERLİĞİ KANUNU
MİLLİ MÜDAFAA MÜKELLEFİYETİ KANUNU
NAKDİ TAZMİNAT VE AYLIK BAĞLANMASI HAKKINDA KANUN
NÜFUS HİZMETLERİ KANUNU
NÜFUS PLANLAMASI HAKKINDA KANUN
ORDU YARDIMLAŞMA KURUMU KANUNU
ORGAN VE DOKU ALINMASI, SAKLANMASI, AŞILANMASI VE NAKLİ HAKKINDA KANUN
ORMAN KANUNU
ÖZEL GÜVENLİK HİZMETLERİNE DAİR KANUN
ÖZEL GÜVENLİK HİZMETLERİNE DAİR KANUNUN UYGULANMASINA İLİŞKİN YÖNETMELİK
PASAPORT KANUNU
POLİS AKADEMİSİ BAŞKANLIĞI UYGULAMALI MESLEKİ EĞİTİM YÖNETMELİĞİ
POLİS AKADEMİSİ GÜVENLİK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ
POLİS AKADEMİSİ GÜVENLİK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ KURULUŞ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK
POLİS AKADEMİSİ ÖĞRENCİ DİSİPLİN YÖNETMELİĞİ
POLİS AKADEMİSİ ÖĞRENCİ TUTUM VE DAVRANIŞ YÖNERGESİ
POLİS ÇEVİK KUVVET YÖNETMELİĞİ
POLİS MESLEK YÜKSEKOKULLARI EĞİTİM-ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ
POLİS VAZİFE VE SALAHİYET KANUNU
POLİS VAZİFE VE SALAHİYET NİZAMNAMESİ
POLİS YÜKSEK ÖĞRENİM KANUNU
POLİSİN ADLİ GÖREVLERİNİN YERİNE GETİRİLMESİNDE DELİLLERİN TOPLANMASI, MUHAFAZASI VE İLGİLİ YERLERE GÖNDERİLMESİ HAKKINDA YÖNETMELİK
RULET, TİLT, LANGIRT VE BENZERİ OYUN ALET VE MAKİNELERİ HAKKINDA KANUN
SAHİL GÜVENLİK KOMUTANLIĞI KANUNU
SAHİL GÜVENLİK KOMUTANLIĞININ İDARİ VE ADLİ GÖREVLERİNE İLİŞKİN TÜZÜK
SAVUNMA, GÜVENLİK VE İSTİHBARAT İLE İLGİLİ KAMU İDARELERİNE AİT DEVLET MALLARININ DENETİMİ SONUCUNDA HAZIRLANAN RAPORLARIN KAMUOYUNA DUYURULMASINA İLİŞKİN YÖNETMELİK
SEÇİMLERİN TEMEL HÜKÜMLERİ VE SEÇMEN KÜTÜKLERİ HAKKINDA KANUN
SEFERBERLİK VE SAVAŞ HALİ KANUNU
SEFERBERLİK VE SAVAŞ HALİ TÜZÜĞÜ
SES VE GAZ FİŞEĞİ ATABİLEN SİLAHLAR HAKKINDA KANUN
SIKIYÖNETİM KANUNU
SINIR, KIYI VE KARA SULARIMIZIN MUHAFAZA VE EMNİYETİ VE KAÇAKÇILIĞIN MEN VE TAKİBİ İŞLERİNİN DAHİLİYE VEKALETİNE DEVRİ HAKKINDA KANUN
SİVİL SAVUNMA KANUNU
SİYASİ PARTİLER KANUNU
SOSYAL HİZMETLER KANUNU
SPORDA ŞİDDET VE DÜZENSİZLİĞİN ÖNLENMESİNE DAİR KANUN
SPORDA ŞİDDET VE DÜZENSİZLİĞİN ÖNLENMESİNE DAİR KANUNUN UYGULANMASINA İLİŞKİN YÖNETMELİK
SU ÜRÜNLERİ KANUNU
SUÇ EŞYASI YÖNETMELİĞİ
SUÇ GELİRLERİNİN AKLANMASI HAKKINDA KANUN
SUÇ GELİRLERİNİN AKLANMASININ ÖNLENMESİ HAKKINDA KANUN
SUÇ GELİRLERİNİN AKLANMASININ VE TERÖRÜN FİNANSMANININ ÖNLENMESİNE DAİR TEDBİRLER HAKKINDA YÖNETMELİK
SUÇ GELİRLERİNİN AKLANMASININ VE TERÖRÜN FİNANSMANININ ÖNLENMESİNE İLİŞKİN YÜKÜMLÜLÜKLERE UYUM PROGRAMI HAKKINDA YÖNETMELİK
ŞAPKA İKTİSASI HAKKINDA KANUN
TANIK KORUMA KANUNU
TAŞINMAZ MAL ZİLYEDLİĞİNE YAPILAN TECAVÜZLERİN ÖNLENMESİ HAKKINDA KANUN
TAŞIT KANUNU
TEKEL DIŞI BIRAKILAN PATLAYICI MADDELERLE AV MALZEMESİ VE BENZERLERİNİN ÜRETİMİ, İTHALİ, TAŞINMASI, SAKLANMASI, DEPOLANMASI, SATIŞI, KULLANILMASI, YOK EDİLMESİ, DENETLENMESİ USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN TÜZÜK
TEKKE VE ZAVİYELERLE TÜRBELERİN SEDDİNE VE TÜRBEDARLIKLAR İLE BİR TAKIM UNVANLARIN MEN VE İLGASINA DAİR KANUN
TELEKOMÜNİKASYON YOLUYLA YAPILAN İLETİŞİMİN TESPİTİ, DİNLENMESİ, SİNYAL BİLGİLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ VE KAYDA ALINMASINA DAİR USUL VE ESASLAR İLE TELEKOMÜNİKASYON İLETİŞİM BAŞKANLIĞININ KURULUŞ, GÖREV VE YETKİLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK
TERÖR VE TERÖRLE MÜCADELEDEN DOĞAN ZARARLARIN KARŞILANMASI HAKKINDA KANUN
TERÖRİZMİN FİNANSMANININ ÖNLENMESİ HAKKINDA KANUN
TERÖRİZMİN FİNANSMANININ ÖNLENMESİ HAKKINDA KANUNUN UYGULANMASINA İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK
TERÖRLE MÜCADELE KANUNU
TOPLANTI VE GÖSTERİ YÜRÜYÜŞLERİ KANUNU
TOPLANTI VE GÖSTERİ YÜRÜYÜŞLERİ KANUNUNUN UYGULANMASINA DAİR YÖNETMELİK
TOPLUMA KAZANDIRMA KANUNU
TÜRK BAYRAĞI KANUNU
TÜRK BORÇLAR KANUNU
TÜRK CEZA KANUNU
TÜRK CEZA KANUNUNUN YÜRÜRLÜK VE UYGULAMA ŞEKLİ HAKKINDA KANUN
TÜRK HARFLERİNİN KABUL VE TATBİKİ HAKKINDA KANUN
TÜRK MEDENİ KANUNU
TÜRK SİLAHLI KUVVETLERİ DİSİPLİN KANUNU
TÜRK SİLAHLI KUVVETLERİ İÇ HİZMET KANUNU
TÜRK SİLAHLI KUVVETLERİ İÇ HİZMET YÖNETMELİĞİ
TÜRK SİLÂHLI KUVVETLERİ PERSONEL KANUNU
TÜRK SİLAHLI KUVVETLERİ, MİLLİ İSTİHBARAT TEŞKİLATI VE EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TAŞINIR MAL YÖNETMELİĞİ
TÜRK SİLAHLI KUVVETLERİNDE GÖREVLİ DEVLET MEMURLARI DİSİPLİN KURULLARI VE DİSİPLİN AMİRLERİ YÖNETMELİĞİ
TÜRK SOYLU YABANCILARIN TÜRKİYE’DE MESLEK VE SANATLARINI SERBESTÇE YAPABİLMELERİNE, KAMU, ÖZEL KURULUŞ VEYA İŞYERLERİNDE ÇALIŞTIRILABİLMELERİNE İLİŞKİN KANUN
TÜRK TİCARET KANUNU
TÜRK VATANDAŞLIĞI KANUNU
TÜRKİYE CUMHURİYETİ ANAYASASI
TÜRKİYE’YE İLTİCA EDEN VEYA BAŞKA BİR ÜLKEYE İLTİCA ETMEK ÜZERE TÜRKİYE’DEN İKAMET İZNİ TALEP EDEN MÜNFERİT YABANCILAR İLE TOPLUCA SIĞINMA AMACIYLA SINIRLARIMIZA GELEN YABANCILARA VE OLABİLECEK NÜFUS HAREKETLERİNE UYGULANACAK USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK
TÜTÜN ÜRÜNLERİNİN ZARARLARININ ÖNLENMESİ VE KONTROLÜ HAKKINDA KANUN
TÜTÜN VE ALKOL PİYASASI DÜZENLEME KURUMU TEŞKİLAT VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN
UÇUCU MADDELERİN ZARARLARINDAN İNSAN SAĞLIĞININ KORUNMASINA DAİR KANUN
ULUSAL BAYRAM VE GENEL TATİLLER HAKKINDA KANUN
ULUSLARARASI ÇOCUK KAÇIRMANIN HUKUKİ YÖN VE KAPSAMINA DAİR KANUN
UMUMA AÇIK YERLER VE İÇKİLİ YERLER İLE RESMÎ VEYA ÖZEL ÖĞRETİM KURUMLARI ARASINDAKİ UZAKLIKLARIN BELİRLENMESİNE DAİR YÖNETMELİK
UYUŞTURUCU MADDELERİN MURAKABESİ HAKKINDA KANUN
UYUŞTURUCU MADDELERLE İLGİLİ KANUN
UZMAN ERBAŞ KANUNU
UZMAN JANDARMA KANUNU
VERGİ USUL KANUNU
YABANCILAR VE ULUSLARARASI KORUMA KANUNU
YABANCILARIN ÇALIŞMA İZİNLERİ HAKKINDA KANUN
YAKALAMA, GÖZALTINA ALMA VE İFADE ALMA YÖNETMELİĞİ
YARDIM TOPLAMA KANUNU
ZORUNLU İLKÖĞRENİM ÇAĞI DIŞINDA KALMIŞ OKUMA- YAZMA BİLMEYEN VATANDAŞLARIN, OKUR – YAZAR DURUMA GETİRİLMESİ VEYA BUNLARA İLKOKUL DÜZEYİNDE EĞİTİM – ÖĞRETİM YAPTIRILMASI HAKKINDA KANUN
OLAĞANÜSTÜ HAL KANUNU
+++
Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü internet sitesindeki yönetmelikler

Ceza İnfaz Kurumlarında Bulundurulabilecek Eşya ve Maddeler Hakkında Yönetmelik
Tarih: 17.06.2005
Ceza İnfaz Kurumları ve Tutukevleri İzleme Kurulları Yönetmeliği Tarih: 07.08.2001
Gözlem ve Sınıflandırma Merkezleri Yönetmeliği Tarih: 17.06.2005
Hükümlü ve Tutukluların Emanete Alınan Kişisel Paralarının Kullanımına Dair Yönetmelik
Tarih: 13.07.2005
Açık Ceza İnfaz Kurumlarına Ayrılma Yönetmeliği Tarih: 02.09.2012
Hükümlü ve Tutukluların Ziyaret Edilmeleri Hakkında Yönetmelik Tarih: 17.06.2005
Hükümlü ve Tutukluların Ödüllendirilmesi Hakkında Yönetmelik Tarih: 30.03.2013
Hükümlü ve Tutuklulara Yakınlarının Ölümü veya Hastalığı Nedeniyle Verilebilecek Mazeret İzinlerine Dair Yönetmelik Tarih: 28.06.2013
Adalet Bakanlığı Memur Sınav, Atama ve Nakil Yönetmeliği Tarih:10.07.2003
Hükümlü ve Tutuklular ile Ceza İnfaz Kurumları Personelinin İaşe Yönetmeliği
Tarih: 26.10.2005

Denetimli Serbestlik Hizmetleri Yönetmeliği
Tarih: 05.03.2013
Çocuk Koruma Kanununun Uygulanmasına İlişkin Usûl Ve Esaslar Hakkında Yönetmelik
Tarih: 24.12.2006
Denetimli Serbestlik Müdür ve Müdür Yardımcılığına Atama Yönetmeliği
Tarih: 12.03.2013
Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği
Tarih: 28.10.2005
Ceza İnfaz Kurumları ve Tutukevleri Personeli Eğitim Merkezleri Kuruluş, Görev ve Çalışma Yönetmeliği
Tarih: 04.05.2004
Ceza İnfaz Kurumları ve Tutukevleri Personeli Eğitim Merkezleri Öğrenci Disiplin, Disiplin Kurulları ve Disiplin Amirleri Yönetmeliği
Tarih: 05.07.2004
Ceza İnfaz Kurumları ve Tutukevleri Personeli Eğitim Merkezleri Öğrenci Sicil, Sicil Amirleri ve Ödül Yönetmeliği
Tarih: 05.07.2004
Ceza İnfaz Kurumları Personeli ile Ceza İnfaz Kurumları ve Tutukevleri Personeli Eğitim Merkezleri Öğrencilerinin Kıyafet Yönetmeliği
Tarih: 29.12.2005
Ceza İnfaz Kurumları ve Tutukevleri Personeli Hizmet İçi Eğitim Yönetmeliği
Tarih: 04.05.2004
Ceza İnfaz Kurumları ve Tutukevleri Aday Memurları Yetiştirme Yönetmeliği
Tarih: 04.05.2004
Ceza İnfaz Kurumları ve Tutukevleri Hizmet Öncesi Eğitim Yönetmeliği
Tarih: 04.05.2004
Ceza İnfaz Kurumları ile Tutukevleri İşyurtları Kurumu Ve İşyurtlarının İdare ve İhale Yönetmeliği
Tarih: 27.12.2005
Adalet Bakanlığı Ceza İnfaz Kurumları ile Tutukevleri Kontrolörleri Yönetmeliği
Tarih: 01.11.1997
Cinsel Dokunulmazlığa Karşı Suçlardan Hükümlü Olanlara Uygulanacak Tedavi ve Diğer Yükümlülükler Hakkında Yönetmelik
Tarih: 26.07.2016
Ceza İnfaz Kurumları İle Tevkifevlerinde Görev Yapan Personelin Ödüllendirilmesine Dair Yönetmelik
Tarih: 28.05.1981
+++
Adli Tıp Kurumu – Mevzuat
Kanunlar
ADLİ TIP KURUMU KANUNU
BİLGİ EDİNME HAKKI KANUNUCEZA MUHAKEMESİ KANUNUNUN YÜRÜRLÜK VE UYGULAMA ŞEKLİ HAKKINDA KANUN
GIDALARIN ÜRETİMݸ TÜKETİMİ VE DENETLENMESİNE DAİR KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMENİN DEĞİŞTİRİLEREK KABULÜ HAKKINDA KANUN
İNTERNET ORTAMINDA YAPILAN YAYINLARIN DÜZENLENMESİ VE BU YAYINLAR YOLUYLA İŞLENEN SUÇLARLA MÜCADELE EDİLMESİ HAKKINDA KANUN
İŞ KANUNU
KAN VE KAN ÜRÜNLERİ KANUNU
ORGAN VE DOKU ALINMASI¸ SAKLANMASI VE NAKLİ HAKKINDA KANUN
RADYOLOJݸ RADİYOM VE ELEKTRİKLE TEDAVİ VE DİĞER FİZYOTERAPİ MÜESSESELERİ HAKKINDA KANUN
SAĞLIK HİZMETLERİ TEMEL KANUNU
UYUŞTURUCU MADDELERİN MURAKABESİ HAKKINDA KANUN
RADYOLOJݸ RADİYOM VE ELEKTRİKLE TEDAVİ VE DİĞER FİZYOTERAPİ MÜESSESELERİ HAKKINDA KANUN

Tüzükler
RAHİM TAHLİYESİ VE STERİLİZASYON HİZMETLERİNİN YÜRÜTÜLMESİ VE DENETLENMESİNE İLİŞKİN TÜZÜK
SOSYAL SİGORTA SAĞLIK İŞLEMLERİ TÜZÜĞÜ
TIPTA UZMANLIK TÜZÜĞÜ
VAZİFE MALÜLLÜKLERİNİN NEVİLERİ İLE DERECELERİ HAKKINDA NİZAMNAME

Yönetmelikler
ATEŞLİ SİLAHLAR VE BIÇAKLAR İLE DİĞER ALETLER HAKKINDA YÖNETMELİK
ACİL SAĞLIK HİZMETLERİ YÖNETMELİĞİ
ADLİ TIP KURUMU DÖNER SERMAYE İŞLETME YÖNETMELİĞİ
ADLİ TIP KURUMU PERSONELİ GÖREVDE YÜKSELME VE UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ YÖNETMELİĞİ
ADLİ TIP KURUMU KANUNU UYGULAMA YÖNETMELİĞİ
ATEŞLİ SİLAHLAR VE BIÇAKLAR İLE DİĞER ALETLER HAKKINDA YÖNETMELİK
DEVLET MEMURLARI SİCİL YÖNETMELİĞİ
DEVLET MEMURLARININ ŞİKAYET VE MÜRACAATLARI HAKKINDA YÖNETMELİK
DEVLET MEMURLARININ TEDAVİ YARDIMI VE CENAZE GİDERLERİ YÖNETMELİĞİ
HASTA HAKLARI YÖNETMELİĞİ
KAN VE KAN ÜRÜNLERİ YÖNETMELİĞİ
KARAYOLLARI TRAFİK GÜVENLİĞİNİN SAĞLANMASI YÖNÜNDEN¸ YOLUN YAPISINDA YAPILACAK HER TÜRLÜ ÇALIŞMALARDA ALINACAK TEDBİRLER İLE KARAYOLU DIŞINDA¸ KENARINDA VEYA ÜZERİNDEKİ DİĞER LEVHALAR¸ IŞIKLAR VE İŞARETLEMELER HAKKINDA YÖNETMELİK
ORGAN VE DOKU NAKLİ HİZMETLERİ YÖNETMELİĞİ
TIPTA VE DİŞ HEKİMLİĞİNDE UZMANLIK EĞİTİMİ YÖNETMELİĞİ

Genelgeler
CEZA İNFAZ KURUMLARININ TAHSİSݸ NAKİL İŞLEMLERİ VE DİĞER HÜKÜMLER HAKKINDA GENELGE
İNSAN HAKLARINA SAYGI¸ İŞKENCE VE KÖTÜ MUAMELENİN ÖNLENMESİNE DAİR GENELGE
OTOPSİ İŞLEMLERİNİN YERİNE GETİRİLMESİ HAKKINDA GENELGE

Uluslararası Sözleşmeler
İNSAN HAKLARININ VE TEMEL ÖZGÜRLÜKLERİNİN KORUNMASINA İLİŞKİN SÖZLEŞME
ÇOCUK HAKLARINA DAİR SÖZLEŞME
++
checked on July 24th, 2020

Total Page Visits: 26 - Today Page Visits: 3