Yargıtay 11. Hukuk Dairesi

Tahkim Şartı mı, Medeni Kanun madde 2 mi?
“…. ve İngiliz kanunları olduğu kabul edilmiş ise de, davacının Türk uyruklu olduğu ve Türk uyruklu bulunan davalıların ikametgah mahkemesinde dava açtığından, kendi ikametgah mahkemesinde kendisini daha iyi savunabilecek olan davalıların tahkim itirazında bulunarak … Tahkim Heyetinin görevli olduğu yolundaki itirazları MK’un 2. maddesi hükümleri ile bağdaşmaz.”

11hd_2018e2354_2019k833_tahkimşartı

Yetki Şartı Geçersiz Olduğunda
"6102 sayılı TTK’nın 105/2 maddesi son cümlesi uyarınca, yabancı tacirler hesabına acentelik yapanlar bakımından müvekkili adına Türkiye’de dava açılması halinde sözleşmedeki yetki şartının MÖHUK gereğince geçersizliği öngörüldüğüne göre, madde hükmü ile bu nitelikteki uyuşmazlık bakımından Türk mahkemelerinin münhasır yetki taşıdığının kabul edilmesi gerekmektedir. Buna dayalı olarak, somut olayda taraflar arasında düzenlenen konişmentolardaki yetki şartı geçersiz olduğunda davalı Mediterranean Shipping Company SA hakkında yetkisizlik kararı verilmesi doğru olmamış, kararın bu sebeple temyiz eden asıl ve birleşen dava davacısı yararına bozulması gerekmiştir."
11hd_2019e3298_2020k2018
Tahkim Şartı Uyarınca Görevsizlik
"Mahkemece, konşimentoda yer alan tahkim şartı uyarınca, görevsizlik kararı verilmesi gerekirken, yazılı şekilde ve gerekçe ile işin esasına girilmesi hatalı olmuş ve kararın açıklanan nedenle davalı yararına bozulması gerekmiştir."
11hd_2004e189_2004k9234

VE

Tahkim İradesinin Açık ve Kesin Olmayışı
"Eldeki davada kararlaştırılan tahkim şartında 30 gün içinde bu yolla (tahkim) anlaşma sağlanamaması halinde ihtilâfların hallinde İstanbul mahkemeleri ve icra dairelerinin yetkili olacağı belirtildiği, bu şekliyle uyuşmazlığın çözümünde tek yetkili olarak hakem heyeti kabul edilmediği, mahkemede de dava açma yetkisi verildiği, tahkim iradesi açık ve kesin olmadığından geçersizdir."
15. Hukuk Dairesi 2015/2198 E. , 2015/2758 K.
Kıyı Emniyet’in asimetrik tahkim şartı sebebiyle mahkemenin görevsizliğine dair verilen kararının bozulması
11hd_2009e3257_2011k1675_15feb11

 

Updated January 31, 2023 nk

Total Page Visits: 25 - Today Page Visits: 1